Saeco Alkatrészek
   Rasprodaja  |  Moj nalog  |  Sadržaj korpe  |  Plaćanje   
Kategorije
  - Aroma
  - AULIKA Kafemati
  - Brake Point 36
  - Caffe Crema
  - Caffé IT
  - Combi Snack
  - DA7P Italautomata
  - DA7P Plus Italautomata
  - Family és Nagytartályos
  - Gaggia Classic
  - Gaggia New Baby Class
  - Gastro Profi 2
  - Gran Crema
  - Group_500
  - Helyszíni javítás -Bp
  - Incanto De Luxe
  - Incanto SIRIUS
  - Incanto Superautomatica
  - Ital automata PHD
  - Karbantartó anyagok
  - Magic Comfort Plus
  - Magic De Luxe Redesigne
  - Modo Mio (029HR2)
  - Modo Mio (029HR6)
  - Modo Mio (029R5)
  - Modo Mio (SIN029R2)
  - Modular Idea autom.Kafemat
  - Nina Bar
  - Odea Giro & Giro Plus
  - Odea Go
  - Office One
  - Piccina (032L)
  - Primea Ring
  - Primea Touch Plus 2007
  - Royal AMBRA
  - Royal Cappuccino
  - Royal Digital
  - Royal Office Superautomatica
  - Royal Professional
  - SG200 Italautomata
  - Solis Master 5000 DIGITAL
  - Solis Master 5000 SUP018S
  - Solis Master 5000 V2 SUP018S
  - Spidem My Coffee RS DRS
  - SPIDEM Villa
  - Super Idea
  - Talea Giro
  - Talea Giro Plus V2
  - Talea Ring
  - Talea Ring Plus V2
  - Talea Tejsziget 0,4 l
  - Talea Touch
  - Via Veneto Combi Karos
  - Via Veneto Karos
  - Via Venezia
  - Vienna
  - Vienna Caffe Nova
  - Xelsis kafemati
  - XSmall Steam & Plus
Informacije
Dostava & Povraćaj
Vaša privatnost
Jogi nyilatkozat
Pravila upotrebe
Kontaktirajte nas
BOX_HEADING_PAGE8
BOX_INFORMATION_LINK

BOX_HEADING_PAGE2

Uslovi upotrebe

VA?NE PRAVNE INFORMACIJE I USLOVI KORIŠ?ENJA

Svako koriš?enje www.saecoalkatresz.hu podle?e ni?e iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na www.saecoalkatresz.hu ne smeju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i li?nu upotrebu. Uz poštovanje gore navedenog ograni?enja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navo?enje svih zadr?anih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograni?enja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadr?anih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izri?ito odobrenje Cady-Trade95 d.d.o.

Ovaj web site je sa?injen tako da daje informacije i da obezbedi nabavku rezervnih dijelova za Saeco aparate. Sadr?i informacije o proizvodima i uslugama vezanih uz Saeco aparate. Ova web stranica ne sadr?i potpune servisne informacije i sa?injena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stru?nost, veštinu, znanje i procenu tehi?kog osoblja koje se brine o stanju aparata navedenog proizvo?a?a. Niti jedan vlasnik ili korisnik Saecovih aparata ne bi smeo koristiti informacije sadr?ane na ovoj web stranici za lociranje problema ili servisiranje aparata, bez konsultacije s kvalificiranim tehi?kim osobljem. Za specifi?ne savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno ovlaš?enim servis centrima u vašoj zemlji ili na Cady-Trade95 d.o.o.. Prema propisima u velikom broju zemalja, mogu?nosti Cady-Trade95 d.o.o. da osigura informacije i/ili izravno odgovori na pitanja u pogledu proizvoda koji se mogu nabaviti na Vašem tr?ištu mogu biti ograni?ene.

Cady-Trade95 d.o.o. ?e poduzeti odgovaraju?e napore kako bi informacije na ovom web site-u bile ta?ne i precizne, ali ne daje nikakva osiguranja u pogledu njihove ta?nosti ili potpunosti. Svi korisnici
www.saecoalkatresz.hu suglasni su s ?injenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadr?aja ove web stranice. Cady-trade95 d.o.o. ovime isklju?uje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizi?i iz pristupa, korištenja ili nemogu?nosti korištenja www.saecoalkatresz.hu kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadr?aju ove web stranice. Cady-Trade95 d.o.o. pridr?ava pravo bilo kakve izmene sadr?aja ovog web site-a, u bilo kojm trenutku i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavesti te isklju?uje svoju odgovornost za mogu?e posledice takvih izmjena.

Ovaj web site sadr?ava informacije tre?ih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima Cady-Trade95 d.o.o. nema nikakvu kontrolu.  Cady-Trade95 d.o.o. ne daje nikakvu sigurnost u pogledu ta?nosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
Nad svim slikama i informacijama sadr?anim na ovom web site-u postoje autorska prava.

Cady-Trade95 d.o.o. poštuje privatnost posetilaca svojih online site-ova i prikupljat ?e podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ?emo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtevima za informacijama i s vremena na vreme, koristit ?emo ih kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U vezi s tim, povremeno ?emo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izri?ito izjavljujemo da Cady-Trade95 d.o.o. ne?e prodavati ili na bilo koji drugi na?in, osim gore navedenog, koristiti vaše li?ne podatke niti ih prenositi bilo kojoj tre?oj strani bez vašeg odobrenja. Sve promene politike zaštite privatnosti na Internetu Cady-Trade95 d.o.o. bit ?e na vreme objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi odgovaraju?i na?in biti u?injene dostupnima.

Nađi brzo
 
Koristite ključne reči proizvoda kojeg tražite.
Jezici
Magyar Horváth Szerb English
Valute
BOX_HEADING_ONLINE
Hivatalos szakszerviz

© 2008 osCommerce Powered by: oscommerce.hu